سلامت / آشنایی با سبوس برنج قهوه ای ‏
آشنایی با سبوس برنج قهوه ای ‏

آشنایی با سبوس برنج قهوه ای ‏

وقتی برنج قهوه ای به برنج سفید تبدیل می شود، یعنی سبوس برنج را جدا کرده ا